Paul Kagame News Forums Rwanda and Burundi Voices Burundi Hope Reply To: Burundi Hope

#1467

IBIRANGA INTWARI:

1◦. Kugira umutima ukomeye kandi ukeye: ari byo kugira umutima udatinya gushyigikira icyiza no kugaragaza ikibi no guhangara kukirwanya kandi uzi neza ingaruka ;

2◦.Gukunda igihugu bivuga gushyira imbere no guharanira ubusugire, iterambere, ishema by’igihugu n’ubumwe bw’abagituye;

3◦.Kwitanga bisobanura kwigomwa inyungu zawe bwite, guharanira inyungu rusange byaba ngombwa ugahara ubuzima bwawe;

4◦.Kugira ubushishozi bijyana no kureba imbere no kumenya ukuri kutagaragarira buri wese;

5◦.Kugira ubwamamare mu butwari biterwa no kugira ibikorwa by’ubutwari bizwi kandi bishimwa na benshi;

6◦.Kuba intangarugero bituruka mu kurangwa n’ibikorwa bihebuje, bibera abandi urugero rwiza;

7◦.Kuba umunyakuri bigaragazwa no kurangwa n’ukuri kandi ukaguharanira, ntutinye no kuba wakuzira;

8◦.Kugira ubupfura ni umuco ugaragarira mu matwara meza, imibereho, imyifatire n’imibanire n’abandi bitagira amkemwa;

9◦.Kugira ubumuntu ari byo kurangwa n’umutima ukunda abantu ku buryo buhebuje aho kubarutisha ibintu.

Criminal Paul Kagame